0
لیست کالاهای انتخاب‌شده برای مقایسه
  1. محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

بر اساس
گروه محصول
  1. دور چشم (02)
  2. شویند‌ه‌ها و پاک‌کننده‌ها (01)
  3. ضد آفتاب (01)
  4. لایه‌بردار‌ها (01)
  5. مرطوب کننده‌ها و آبرسان (02)
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود

محصول بیشتری وجود ندارد.

درباره برند FLOSLEK

لابراتور لوازم آرایشی و بهداشتی floslek در سال ۱۹۹۴در کشور لهستان تاسیس شد.
عــرضه ایـن شـرکت بیـش از ۲۰۰ محصـول آرایشـی و بهداشـتی طبقـه‌بنـدی‌هـای مختلـف مـی‌باشـد کـه بیـش از ده‌هـا خـط بهداشـتی را تشــکیل مـی‌دهـد. لابراتـور floslek محصــولات آرایشـی بهداشـتی خـود را عرضــه مـی‌کنـد کـه مراقبـت‌هـای پیچیـده و مراقبـت از پوسـت‌هـای حسـاس و پوسـت بـدن را فراهـم کنـد. محصـولات ایـن لابراتـور بـا نیـازهـای فـردی انـواع پوسـت‌هـا و سـنین هماهنـگ اسـت. این محصــولات در بیــش از ۶۰ کشــور اروپایــی، آمریــکا، اســترالیا و آســیا در حــال فــروش اســت و تمــام مجـوزهـای وزارت بهداشـت ایـران را نیـز دارا مـی‌باشـد.
لـوازم آرایشـی بهداشـتی floslek بـر مبنـای تحقیـق مـدرن و لابراتـور پیشـرفته تولیـد مـی‌شـوند و بـر مبنـای مـواد طبیعـی و امـلاح دریایـی اسـتوار اسـت. floslek اولویـت کیفیـت بـالا و اولویـت محفوظیـت را در نظــر داشــته اســت و آزمایشــات و کارهــای تحقیــق روی محصــولات جدیــد در لابراتــور تحقیــق و توسـعه‌ی آن هدایـت مـی‌شـود.