0
لیست کالاهای انتخاب‌شده برای مقایسه
  1. محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

بر اساس
گروه محصول
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود

محصول بیشتری وجود ندارد.

درباره برند FLOSLEK

لابراتور لوازم آرایشی و بهداشتی floslek در سال ۱۹۹۴در کشور لهستان تاسیس شد.
عــرضه ایـن شـرکت بیـش از ۲۰۰ محصـول آرایشـی و بهداشـتی طبقـه‌بنـدی‌هـای مختلـف مـی‌باشـد کـه بیـش از ده‌هـا خـط بهداشـتی را تشــکیل مـی‌دهـد. لابراتـور floslek محصــولات آرایشـی بهداشـتی خـود را عرضــه مـی‌کنـد کـه مراقبـت‌هـای پیچیـده و مراقبـت از پوسـت‌هـای حسـاس و پوسـت بـدن را فراهـم کنـد. محصـولات ایـن لابراتـور بـا نیـازهـای فـردی انـواع پوسـت‌هـا و سـنین هماهنـگ اسـت. این محصــولات در بیــش از ۶۰ کشــور اروپایــی، آمریــکا، اســترالیا و آســیا در حــال فــروش اســت و تمــام مجـوزهـای وزارت بهداشـت ایـران را نیـز دارا مـی‌باشـد.
لـوازم آرایشـی بهداشـتی floslek بـر مبنـای تحقیـق مـدرن و لابراتـور پیشـرفته تولیـد مـی‌شـوند و بـر مبنـای مـواد طبیعـی و امـلاح دریایـی اسـتوار اسـت. floslek اولویـت کیفیـت بـالا و اولویـت محفوظیـت را در نظــر داشــته اســت و آزمایشــات و کارهــای تحقیــق روی محصــولات جدیــد در لابراتــور تحقیــق و توسـعه‌ی آن هدایـت مـی‌شـود.