0

شامپو و سرم مخصوص مو دکلره شده و خشک به حالت damage

آتوسا غفرانی پاسخ داده شده