1

من همیشه روی ناخون هام لاک هستش برای محافظت قبل از لاک زدن بهتر برای زیر ساز از کلسیم فلورمار استفاده کنم یا لاک ۴ در ۱ فلورمار

گروه اُردمی پاسخ داده شده