0

آیا ویال ضدریزش و محرک رویش موی سر سپیژن می‌تواند جایگزین خوبی برای ماینوکسیدیل باشد؟ و این که آیا افرادی که پوست سرشان نسبت به ماینوکسیدیل حساسیت نشان داده است، می‌توانند از این محصول سپیژن استفاده نمایند؟

گروه اُردمی پاسخ داده شده